Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Steigerhout made by Wiecher
Versie 3.0, 1 augustus 2020

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Steigerhout made by Wiecher gevestigd te Nijeveen verder te noemen "ondernemer", te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via ondernemer goederen bestelt en/of koopt.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes door ondernemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order bevestiging van ondernemer of door feitelijke uitvoering door ondernemer komt een overeenkomst tot stand.

Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van ondernemer.

Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van ondernemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst
De levertijd van maatwerk producten is circa 2 weken.

Levertijden die worden aangegeven zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontnomen.

Bestellingen kunnen eventueel bij de klant worden bezorgd. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand en grote van het bestelde product. De bestelde producten worden bij de klant in de hal neer gezet (het is altijd welkom als de klant een handje meehelpt om uit te laden). Het verder brengen naar binnen (bijv naar boven of de woonkamer in) is voor eigen risico van de klant i.v.m. eventuele schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Het risico van verlies of schade tijdens het transport zijn voor risico van de klant.

Als u tijdens de periode dat u moet wachten op uw bestelling vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: wiecher.agtersmit@planet.nl of telefonisch via (06) 10 75 21 53.

Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ondernemer gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

Goederen gelden als geleverd, zodra ondernemer de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij ondernemer of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Betaling
De klant hoeft de bestelling pas te betalen wanneer de bestelling word opgehaald c.q. afgeleverd tenzij anders is overeengekomen. De ondernemer heeft het liefst dat de klant het bedrag pint. De ondernemer heeft een pinautomaat bij zich.

Het is mogelijk om het bedrag van de bestelling na levering over te maken naar onze bankrekening. Van belang is dat u bij uw betaling het factuurnummer bij de betaling vermeld. Het bankrekeningnummer is: NL 26 RABO 0325 6005 54

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op ondernemer te verrekenen met de door ondernemer in rekening gebrachte bedragen.

Ondernemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

Betaling geschiedt door pin of overmaking op een door ondernemer aangewezen bankrekening. Ondernemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door ondernemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door ondernemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor ondernemer voortvloeiende schade.

Ondernemer is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan ondernemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan ondernemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan ondernemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of ondernemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van ondernemer om schadevergoeding te vorderen.

Onverminderd de overige rechten van ondernemer uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens ondernemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die ondernemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantieperiode
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Indien door ondernemer aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten en/of diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal ondernemer de te leveren producten -naar de keuze van ondernemer- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien ondernemer de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan ondernemer.

Alle eventuele garantieverplichtingen van ondernemer vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van ondernemer wijzigingen in de door ondernemer geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Geen garantie op het werken van het hout
Gezien het gaat om houten producten, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Verkleuren van hout
Gezien het gaat om onbehandelde houten producten, willen wij u erop wijzen dat het hout zal gaan verkleuren. Wij geven geen garantie op het verkleuren van het hout. Het verkleuren kan gedeeltelijk worden voorkomen om het hout te behandelen met bijvoorbeeld een matte blanke houtenlak. Dit behandelen zit niet standaard in de prijs.

Reclames 
Eventuele klachten over een door ondernemer geleverd product, dienen terstond door de klant aan ondernemer schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant ondernemer, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is ondernemer niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door ondernemer van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door ondernemer zijn gecrediteerd.

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft ondernemer het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

Een klacht melden
Dit kan per e-mail. Mocht u niet tevreden zijn over uw product dan zullen wij de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Onze gegevens: wiecher.agtersmit@planet.nl.

Wij zullen uw klacht z.s.m. na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ondernemer te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van ondernemer, zolang de klant enige vordering van ondernemer, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren.

De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens ondernemer tekort schiet of ondernemer goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is ondernemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de ondernemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de ondernemer. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met ondernemer was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor ondernemer uit de terugneming voortvloeien.

Ontbinding en beëindiging
De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

In geval van verzuim van de klant is ondernemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan ondernemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Ondernemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. ondernemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Overmacht
Ondernemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van ondernemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij ondernemer als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van ondernemer of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van ondernemer.

Indien ondernemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid
Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van ondernemer.

De totale aansprakelijkheid van ondernemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door ondernemer aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Geschillen en toepasselijk recht
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Op een met ondernemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de ondernemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Privacybeleid
Wij zullen nooit de verzamelde data aan andere partijen verstrekken en/of verkopen. Wij gebruiken alleen data om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Wij bewaren alleen NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers voor het versturen van offertes en voor de facturering. De verzamelde data zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening. De verzamelde data is beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen.